Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

MIŁOŚNIKÓW WOŻUCZYNA

i OKOLIC

 

 

Wożuczyn 2018

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi:

Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic, w skrócie SMWiO.

§2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Rachanie.

2. Stowarzyszenie może też prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 i na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Wożuczyn.

§3

1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2.Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

3.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4

Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

§5

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również członków władz i pozostałych członków Stowarzyszenia, o ile wykonywanie pracy nie wynika z obowiązków statutowych członka organizacji.

3.Działalność stowarzyszenia mogą także wspierać osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

4.Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

5.Stowarzyszenie może posiadać Biuro, prowadzone przez zatrudnionego pracownika-Dyrektora Biura.

§6

Stowarzyszenie może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym  na prawach  strony, gdy jest to uzasadnione celami statutowymi.

§7

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i legitymacji.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie mogą posługiwać się pieczątkami imiennymi.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

4.Wzór pieczęci, odznak, legitymacji i znaku graficznego ustala Zarząd.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celami stowarzyszenia są:

1.Pomoc społeczna, w tym działalność dobroczynna i charytatywno – opiekuńcza.

2.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wartości chrześcijańskich.

3.Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

4.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy; pośrednictwo pracy.

6.Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

7.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

8.Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

9.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

10.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie agroturystyki i turystyki.

11.Promocja i organizacja wolontariatu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

12.Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

13.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integrację środowiska.

14.Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn i mniejszości narodowych.

15.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

16.Działalność na rzecz edukacji i wychowania.

17.Promocja Wożuczyna i okolic oraz Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

18.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

19.Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i za granicą, które w swoich programach są zbieżne z programem stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      Prowadzenie działalności szkoleniowej.

2.      Współdziałanie z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania.

3.      Współpracę z organizacjami innych krajów.

4.      Prowadzenie działalności wydawniczej.

5.      Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw sprzyjających powstawaniu i utrwalaniu się  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz chrześcijańskiej.

6.      Podnoszenie poziomu wiedzy wśród społeczeństwa.

7.      Popieranie inicjatyw promujących przedsiębiorczość i tworzących sprzyjające warunki jej rozwoju, zwłaszcza dla rozwoju agroturystyki i turystyki.

8.      Propagowanie i wspieranie inicjatyw społecznych.

9.      Propagowanie idei ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz wynikających z tego korzyści.

10.  Współorganizowanie i organizowanie kursów, szkoleń ,warsztatów, których celem jest przeszkolenie i zdobycie nowych kwalifikacji przez bezrobotnych oraz w zakresie prowadzenia agroturystyki i turystyki.

11.  Organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych; pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie i organizację tych imprez oraz adaptowanie rozwiązań stosowanych w innych środowiskach.

12.  Prowadzenie różnej działalności w zakresie sportu i rekreacji, w tym organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

13.  Organizację różnorodnych form edukacji historycznej, plastycznej, przyrodniczej,

         związanej z krzewieniem wiedzy o historii, kulturze i przyrodzie Wożuczyna i okolic.

14.  Samodzielne podejmowanie działań realizacyjnych w zakresie wdrożeń wynikających z przedmiotu zainteresowania Stowarzyszenia, jak również zagospodarowywanie niewykorzystanych obiektów.

15.  Samodzielne prowadzenie klubu pracy.

16.  Prowadzenie klubu wolontariatu.

17.  Propagowanie miejscowych tradycji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

18.  Gromadzenie, zabezpieczanie, udostępnianie i upowszechnianie wszelkich pamiątek, materiałów oraz informacji dotyczących przyrody, historii, kultury, walorów Wożuczyna i okolic, w tym także innych kultur.

19.  Inicjowanie i inspirowanie prac badawczych  nad  historią i teraźniejszością Wożuczyna i okolic oraz studiów projektowych nad ich przyszłością.

20.  Prowadzenie informacji turystycznej.

21.  Propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia społeczności lokalnej w zgodzie z naturą, tradycją.

22.  Promocję wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej w kraju i za granicą.

23.  Prowadzenie strony internetowej.

24.  Współpracę i utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Wożuczyna i okolic mieszkającymi w kraju i za granicą.

25.  Prowadzenie własnych kampanii, projektów.

26.  Podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań  służących wypełnianiu celów.

§ 9a

1. Działalność określona w §8 i §9 jest wyłączną działalnością statutową stowarzyszenia, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność statutowa odpłatna.

2. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym także osoby małoletnie od 16 roku życia, za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie, które złożą Zarządowi deklarację członkowską, wraz z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia. Osoby takie nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, także nie mieszkający na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ale legitymujący się obywatelstwem polskim oraz cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

                                                          § 11

1.Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

2.Członkami stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego

3. Członkiem  Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

4. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży Zarządowi deklarację członkowską na piśmie lub w formie elektronicznej.

5. Deklaracja członkowska wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

6. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu członka na najbliższym swoim zebraniu.

7.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i Wożuczyna.

§12

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

e)      Otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno - szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

2.      Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      regularnego opłacania składek. 

                                                               §13

1.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2.Członek wspierający jest zwolniony ze składek członkowskich.

3.Członek wspierający ma prawo:

a)poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, ale poza prawem wyborczym,

b)wysuwać postulaty i wnioski wobec Stowarzyszenia, oceniać i poddawać krytyce jego działalność.

                                                             §14

1.Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i miejscowości Wożuczyn.

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.Osoby, którym nadano taką godność, otrzymują dyplom  nadania członkostwa honorowego oraz odznakę Stowarzyszenia, korzystają z uprawnień członków zwyczajnych, mają przywilej uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i innych organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

4.Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

5. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

6.Zasłużonym, wieloletnim Prezesom Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może nadać godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic. Honorowy Prezes ma prawo dożywotnio używać tytułu i uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu.

7.Walne Zebranie Członków może ustanowić i przyznawać inne wyróżnienia za szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

                                                                §16

1.Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek:

a) rozwiązania Stowarzyszenia,

b) pisemnej lub w formie elektronicznej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

c) skreślenia z listy członków przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członków Stowarzyszenia,

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w razie:

a)naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

c) z powodu nieopłacenia, z nieuzasadnionych powodów, składki członkowskiej za okres dwóch lat i po upływie dwóch miesięcy od daty wysłania wezwania do uregulowania zaległych składek lub wstrzymania przez członka wspierającego zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia,

d) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych,

e) śmierci członka Stowarzyszenia albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. Rozstrzygnięcia Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia zapadają  w formie uchwały.

4.Uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym tylko na takim posiedzeniu Zarządu, w którym uczestniczy cały Zarząd, a za jej podjęciem wypowie się co najmniej połowa głosujących.
5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków.

6. Odwołanie jest rozpatrywa­ne na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

7.Członka, który został skreślony z listy na podstawie § 16 pkt 1b i pkt 2a, b, c, d nie można ponownie przyjąć do Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia i zakres ich kompetencji

§17

1.  Władzami Stowarzyszenia są:
   a) Walne Zebranie Członków,
   b) Zarząd,
   c) Komisja Rewizyjna.

2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni.

3. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków.

4.Osoby wybierane do władz Stowarzyszenia winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji.

5. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić swoje funkcje więcej niż jedną kadencję.

6. Pierwsze władze Stowarzyszenia wybierają członkowie na zebraniu założycielskim.

7. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

8. Kadencja pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej będzie trwać 1 rok.

9. Zebrania władz Stowarzyszenia mogą być organizowane w różnych miejscach, w zależności od potrzeb.

10. Siedzibą władz Stowarzyszenia  jest miejscowość Wożuczyn. 

§18

1. Z ważnych powodów członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej może złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę o przyjęciu tej rezygnacji i uzupełnieniu władz Stowarzyszenia.

2. Zarząd, Komisja Rewizyjna bądź ich członkowie, wskutek zaniedbań w realizacji celów statutowych, mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek przynajmniej połowy Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd może być odwołany również na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§19

1.W przypadku  śmierci lub innego zdarzenia uniemożliwiającego wypełnianie obowiązków któregoś z członków władz Stowarzyszenia, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uzupełniany jest skład władz.

2. Wybór władz, uchwały władz Stowarzyszenia, mogą odbywać się w głosowaniu tajnym albo jawnym, w zależności od  podjętej uchwały, zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

3. Jeśli na zebraniu  nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od  chwili zwołania pierwszego zebrania.

4.Uchwały podjęte w II terminie zapadają większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

5. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, głosowanie w sprawach dotyczących władz może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków władz.

7.Uchwały władz Stowarzyszenia są protokołowane.

8. Protokoły przechowuje się w siedzibie Stowarzyszenia.

                                                                   Walne Zebranie Członków 

§ 20

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i tworzą go wszyscy jego członkowie.

2. W Walnym Zebraniu Członków może wziąć udział każdy zwyczajny i honorowy członek Stowarzyszenia, a ponadto członkowie wspierający z głosem doradczym i zaproszeni goście z głosem doradczym.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności.  

4. Porządek i termin obrad ustala Prezes Zarządu.

5. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków przekazuje się na 14 dni przed jego terminem, z podaniem porządku dziennego, czasu i miejsca według przyjętego zwyczaju.

6. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

7. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

8. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, jako sprawozdawcze  i raz na 3 lata,  jako sprawozdawczo-wyborcze.

9. Walne Zebranie Członków  może  zwołać Komisja Rewizyjna  w razie bezczynności Zarządu.

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Stowarzyszenia.

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Stowarzyszenia.

12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu członków różnymi dostępnymi środkami (telefonicznie, osobiście, pocztą elektroniczną, itp.) i otrzymaniu potwierdzenia.

13. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

14. Walne Zebranie otwiera i obradami kieruje przewodniczący Walnego Zebrania.

15. Funkcję przewodniczącego Walnego Zebrania pełni z urzędu Prezes Stowarzyszenia, chyba że zebrani członkowie postanowią inaczej.

16. Po otwarciu zebrania, zebrani członkowie dokonują wyboru sekretarza zebrania spośród obecnych członków w głosowaniu tajnym albo jawnym, w zależności od podjętej uchwały.

17. Wyboru nie dokonuje się w przypadku  Zebrania o charakterze wyborczym.

18.W przypadku zebrania o charakterze wyborczym  zebrani członkowie dokonują wyboru przewodniczącego i sekretarza  zebrania.

19. Z każdego zebrania sporządza się protokół, który zawiera: datę, porządek obrad, imiona i nazwiska przewodniczącego i sekretarza, krótkie opisy przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, treści uchwał, wnioski i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

20. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania i dostarczają Zarządowi w ciągu 14 dni.

21. Protokół przechowuje się w siedzibie Stowarzyszenia.

22.Uchwały Walnego Zebrania Członków są ostateczne.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie zmian statutu.

2. Wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym albo jawnym, w zależności od podjętej uchwały. Osoby wybierane do władz Stowarzyszenia winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie odwołania Zarządu  albo Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu czy Komisji Rewizyjnej

4. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

5.Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia godności członka honorowego,
6. Ustalenie programów określających ogólne kierunki działalności i rozwoju Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej .

8. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

9. Podejmowanie uchwał o przyjęciu rezygnacji członków władz Stowarzyszenia  i uzupełnieniu władz.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu (np. w sprawie pozbawienia członkostwa),

11.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją

12. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach  niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków (prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika).

4. Pierwsze posiedzenie Zarządu winno się odbyć nie później niż 14 dni od Walnego Zebrania Członków.

5. Zarząd działa na podstawie statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.

6. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebrania Członków.

7. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2.Realizowanie uchwał, planów, wytycznych Walnego Zebrania.
3.Decydowanie o bieżącej działalności  i rozwoju Stowarzyszenia.

4.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

5.Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

7. Zatrudnianie pracowników.

8. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
10.Ustalanie wysokości składek członkowskich.

11. Składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie nadania godności członków honorowych.

12.Czuwanie nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia. 

13.Uchwalanie preliminarzy budżetowych na każdy rok i sporządzanie rocznych sprawozdań, ze swej działalności.

14.Przygotowywanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków. 

15.Podejmowanie uchwał dotyczących  nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia.

16.Przyjmowanie darowizn, zapisów i dotacji.

17. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.

18.Powoływanie komisji, zespołów - określając ich skład, zakres uprawnień i zadań.
19.Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

20.Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

21.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

22.Ustalanie wysokości wynagrodzeń dla pracowników oraz honorariów autorskich i innych w  ramach obowiązujących przepisów oraz dotacji na realizację programów związanych z  działalnością Stowarzyszenia.

23.Wykonywanie innych czynności zgodnie z niniejszym Statutem.

24. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§24

1.Zebrania Zarządu zwołuje prezes bądź inny członek Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co sześć miesięcy.

2.W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia.

3. Z zebrań Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: datę, porządek obrad, krótkie opisy przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, treści uchwał i wnioski.

4. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

5. Protokoły przechowuje się w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 25

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole

2.W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§ 26

1. Wnioski, prośby i skargi składane są w formie pisemnej na ręce Zarządu.

2. Zarząd winien udzielić w każdym przypadku odpowiedzi pisemnej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku, skargi lub prośby.

§27

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.Wiceprezes lub dwaj wiceprezesi organizują pracę Zarządu i pilnują realizacji przyjętych zadań.

3. Sekretarz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.

5. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

6. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

7. W umowach między członkiem zarządu a stowarzyszeniem oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Komisja Rewizyjna

§ 28

1.Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej 3 członków (przewodniczący, sekretarz. członek).

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu statut i uchwały Walnego Zebrania.

3. Komisja może wystąpić do Zarządu o odwołanie ze swego grona członka (członków), który bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia Komisji, lub uchyla się od czynnego udziału w pracach Komisji.

4. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, skazana prawomocnym  wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji we władzach zarządzających sprawami Stowarzyszenia, w szczególności w Zarządzie.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.

8. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii może korzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.

9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

10. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zebrania Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki.

§ 29

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2.Kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków.

3.Opracowanie corocznych sprawozdań i wniosków pokontrolnych i przedstawienie ich na Walnym Zebraniu Członków, wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, w tym jego corocznych  sprawozdań i bilansu.

4.Przygotowanie wniosków o udzielenie absolutorium  Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.

5.Wnioskowanie o odwołanie Zarządu  lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.
6.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

§ 30

1. Zebranie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być dokonane co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

2.  Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby spoza Stowarzyszenia:

a) członkowie Zarządu Stowarzyszenia,

b) delegowani przez Zarząd członkowie Stowarzyszenia,

c) powołani przez Zarząd rzeczoznawcy i inne zaproszone osoby, pełniące funkcje ekspertów w sprawach  nad  którymi pracuje Komisja

4. Członkowie Komisji i osoby, o których mowa w ust. 4 powinni być, w sposób zwyczajowo przyjęty, zawiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad  co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem.

5. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który zawiera: datę, porządek obrad, krótkie opisy przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, treści uchwał i wnioski.

6. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz.

7. Protokoły przechowuje się w siedzibie Stowarzyszenia.

Uzupełnienie władz

§ 31

1. Skład władz Stowarzyszenia może być uzupełniony w drodze kooptacji.

2. Zarząd, Komisja Rewizyjna - mogą dokooptować do swojego składu innego członka Stowarzyszenia.

3.Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków obowiązującej dla danej władzy.

4. Uzupełnienia władz dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 32

1.Składniki majątkowe i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

a) dochody ze składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia,

b) dotacje, zapisy i spadki, darowizny oraz składki publiczne, środki z ofiarności publicznej, ze sponsoringu

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) dochody z własnej działalności,

f) dochody z działalności gospodarczej.

2. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walucie obcej we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Do prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenie może zatrudnić pracownika.

7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

8. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 33

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) prowadzenia obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego  zakwaterowania - 55.20.Z

b) prowadzenia pól kempingowych (włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe) - 55.30.Z

c) pozostałego zakwaterowania- 55.90.Z

d) wydawania książek  - 58.11.Z 

e) pozostałej działalności wydawniczej- 58.19.Z

f) wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21.Z

g) działalności organizatorów turystyki - 79.12.Z

h) działalności w zakresie informacji turystycznej- 79.90.B

i) pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej - 79.90.C

j) działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych- 79.90.A

k) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z

l) pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej -82.99.Z

m) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z

n) pozaszkolnych form edukacji artystycznej - 85.52.Z

o) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych - 85.59.B

p) działalności muzeów - 91.02.Z.

r) działalności obiektów kulturalnych - 90.04.Z

s)działalności historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - 91.03.Z

t) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej - 93.29.Z.     

u) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet-47.91.Z.

w) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z

x) sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach - 47.78.Z,

y) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach  - 47.89.Z

z)  pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepów, straganami i targowiskami - 47.99.Z

ź) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach - 47.61.Z

ż) pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego - 49.39.Z.

§ 34

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

3. Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika do podpisania umowy.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

a) Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

b) Skład komisji likwidacyjnej.

c) Podstawowe zasady likwidacji.

4. Majątek Stowarzyszenia w wypadku jego likwidacji przechodzi na cele organizacji mającej podobne cele i działającej na rzecz rozwoju i promocji Wożuczyna i okolic, a w przypadku jej braku na cele instytucji lub organizacji związanej z Wożuczynem lub okolicą (szkoła, biblioteka, GOK, KGW, OSP, parafia).

5. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu oraz dwaj przedstawiciele członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyzje podejmują odpowiednie władze Stowarzyszenia, kierując się przepisami Prawa o stowarzyszeniach, zasadami współżycia oraz przyjętymi zwyczajami.

§ 38

1.Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Starosta Tomaszowski.
2. Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 7.01.2018.

3.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez sąd.

 

Podpisy:


 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja